p rentals, phuket, thailand">


   
เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป


 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 3. เงินมัดจำ
 4. VISA PASS. สำหรับชาวต่างชาติ

ขั้นตอนก่อนการเช่ารถ

 1. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
 2. ยื่นเอกสารประจำตัว ของผู้เช่า
 3. กรอกสัญญาการขอเช่ารถ
 4. ตรวจเซ็นรับประเมินสภาพรถ ก่อนการเช่า
 5. ชำระค่าเช่า ตามจำนวนวันที่ต้องการ … เป็นเงินสด/บัตรเครดิต

ขั้นตอนก่อนการคืนรถ

 1. ส่งรถคืนภายในกำหนด ที่ระบุตามสัญญาเช่า
 2. ตรวจความเรียบร้อยของรถและทรัพย์สินก่อนส่งมอบ
 3. พนักงานตรวจสภาพรถ ความเรียบร้อย
 4. เซ็นเอกสารการส่งมอบรถคืน
 5. กรณีเกินกำหนดการเช่า มีการชำระเพิ่มตามจริง

ผู้เช่าและผู้ขับขี่

 1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (บรรลุนิติภาวะ)
 2. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 3. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชาร ของผู้เช่า
 2. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ ของผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่า ซึ่งต้องตรงประเภทกับรถคันที่เช่า
  ***หมายเหตุ***บัตรประจำตัว และ ใบอนุญาตขับรถตัวจริง ต้องแสดงให้ตรวจดูขณะทำสัญญา


น้ำมันเชื้อเพลิง

 1. เมื่อครบกำหนดคืนรถผู้เช่าต้องเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับเดียวกันกับวันที่เริ่มเช่า
 2. หากผู้เช่าคืนรถโดยที่ระดับน้ำมันน้อยกว่าวันเริ่มเช่า  ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามราคาน้ำมันที่ขาดไปนั้นให้แก่ผู้เช่าตามจำนวน

  **หมายเหตุ** นโยบายของ krabicarrent.net จะส่งมอบรถที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อสะดวกแก่ลูกค้าในการเติมน้ำมันคืนให้กับทางร้าน


การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน

 1. เช่าเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาทำสัญญา
 2. กรณีส่งรถคืนเกินเวลาที่กำหนด คิดค่าเสียเวลา เป็นชั่วโมงละ 100 บาท
 3. เกิน 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
 4. ผู้เช่าต้องส่งรถคันที่เช่าคืน ตรงตามเวลาและสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาเช่า หรือ ตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่า

กรณีการเกิดอุบัติเหตุ และ การผิดสัญญา

กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาท ต้องเสียค่าชดเชยให้แก่ผู้เช่า ขันต่ำ 3,000-10,000 บาท รวมทั้งค่าเสียเวลาระหว่างซ่อม คิดตามค่าเสียหายจริง ในกรณี นั้น ๆ ส่วนค่าซ่อม และ ค่าเสียหายอื่น ๆ เบื้องต้นทางร้านจะเรียกร้องจาก ประกันภัยชั้น 1 ของรถคันที่เช่า หากมีค่าเสียหายนอกเหนือจากความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 1 ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว

**หมายเหตุ**
 1. รถของทาง krabicarrent.net ทุกคันทำ ประกันภัยชั้น 1 ประเภทพาณิชย์(รถเช่า) ซึ่งมีความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยชั้น 1 ธรรมดา โดยไม่มีการเรียกค่าประกันภัยเพิ่มเติมจากทางลูกค้า ( รวมอยู่ในราคาเช่าแล้ว )
 2. กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เช่า ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เช่ามิได้เป็นฝ่ายประมาท (คู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ) ผู้เช่าไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย ใด ๆ ทั้งสิ้น และ หากยังไม่ครบกำหนดตามเวลาเช่า ทางร้านจะเปลี่ยนรถให้ในทันที
 3. กรณีที่ ผู้เช่าผิดสัญญาการเช่า โดยเกิดความเสียหาย หรือ อาจจะเกิดความเสียหาย หรือส่อไปในทางทุจริต ถือว่า สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที